Právní aktuality

Léčitelské služby a snaha o jejich regulaci

25. 8. 2020

Léto se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci, což mimo jiné znamená, že se opět rozeběhnou jednání o různých legislativních změnách, ať už se bude jednat o novely stávajících zákonů či o úplně nové návrhy. Jednu z těchto legislativních změn je návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích, který jsme se Vám rozhodli představit v rámci tohoto článku. Koho se bude chystaný návrh zákona týkat, proč byl předložen a co nového do zavedené praxe přinese? Klíčové je v tomto ohledu zmínit, že navrhovatelem výše uvedeného návrhu je Ministerstvo zdravotnictví (MZ), jedná se tedy o vládní návrh zákona. Důvodem předložení návrhu jsou dle MZ požadavky praxe. 

V důvodové zprávě k návrhu zákona je konkrétně uvedeno následující: „V České republice působí odhadem stovky, spíše tisíce osob, které se věnují poskytování služeb v oblasti komplementární a alternativní medicíny. Jsou mezi nimi i poskytovatelé zdravotních služeb. Přestože tyto osoby svou činností působí na tak důležitou a závažnou oblast, jakou je zdraví lidí, neexistuje žádná konkrétní právní regulace, která by se vztahovala k výkonu těchto jejich činností.“ MZ tak chce prostřednictvím daného návrhu zákona zavést regulaci základních pravidel činnosti léčitelů, jejichž porušování by s sebou neslo určité (negativní) právní důsledky. Tímto by mělo být dosaženo kýžené lepší ochrany pacientů. 

MZ totiž současně uvádí, že případy, kdy jsou pacienti při poskytování léčitelských služeb nějakým způsobem poškozeni, nejsou ničím výjimečným, a návrh zákona se tak z tohoto důvodu jeví jako skutečně potřebný. Samotný návrh si proto klade za cíl v první řadě zakotvit postavení poskytovatelů léčitelských služeb. V této souvislosti je třeba zmínit, že léčitelské služby by podle daného návrhu nespadaly pod zdravotní služby. Mělo by se tedy jednat o pomyslnou samostatnou kategorii služeb, které by mohly (obdobně jako zdravotnické služby) poskytovat pouze osoby disponující oprávněním k poskytování léčitelských služeb. K definici léčitelských služeb pak návrh zákona uvádí, že se jedná o „soustavně poskytované služby, které jsou vedeny snahou zlepšit zdravotní stav člověka zejména odstranit jeho nemoc. Spočívají v tom, že osoby, které je vykonávají, zejména pomocí znalostí a schopností, které nemají vědecký základ, zvláštních prostředků, popřípadě znalosti bylin, působí na lidské zdraví“. 

V návrhu je pak přímo uveden i výčet těchto služeb, mezi které patří praktikovaní homeopatie, tradiční čínské medicíny, tradiční indické medicíny (ájurvédy), Reiki, biotroniky, psychotroniky, bylinářství a lidového léčitelství a dalších léčitelských metod. A jaké jsou navrženy podmínky pro získání oprávnění k poskytování léčitelských služeb? Plná svéprávnost a bezúhonnost. Samotné oprávnění by pak vznikalo okamžikem ohlášení vůči příslušnému krajskému úřadu.  Co se týče samotných podmínek poskytování léčitelských služeb, základem by byla vždy povinnost poskytovatele vyžadovat ke každému úkonu souhlas klienta. Poskytovatel by musel vést záznamy o poskytnutých léčitelských službách, tedy jakousi obdobu zdravotnické dokumentace. 

Poskytovatel by byl dále povinen zejména informovat klienta o ceně poskytovaných léčitelských služeb (před jejich poskytnutím) a mít k dispozici vystavený ceník. Zajímavé je pak i to, že návrh zákona se částečně věnuje i reklamě na léčitelské služby, kdy stanoví, že reklama na léčitelské služby by měla obsahovat informaci o tom, že se nejedná o poskytování zdravotních služeb. Návrh zákona rovněž upravuje i přestupky. Zde je důležité zmínit, že za poskytování léčitelských služeb bez oprávnění lze uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč, v případě opakovaného přestupku však hrozí pokuta až 1.000.000,- Kč. K projednávání přestupků by pak měly být příslušné krajské úřady. Závěrem lze dodat, že léčitelské služby získávají poslední dobou čím dál tím větší popularitu. Z tohoto důvodu se jejich regulace jeví jako krok správným směrem. Otázkou ale zůstává, zda tento návrh (pokud bude přijat) přinese požadovaný efekt nebo se bude jednat pouze o formální krok, které toho ale v praxi mnoho nezmůže. S ohledem na aktuálnost tohoto tématu se ho ale jistě vyplatí sledovat. 

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.