Právní poradna

Možný souběh pracovních činností

8. 8. 2019

Mám dotaz ohledně souběhu pracovních činností. Je možné ve zdravotnické organizací, která provádí pracovně lékařské služby a zároveň tito lékaři pracují jako praktičtí lékaři jejich úvazek rozdělit na dva, zaměřené na poskytování zdravotních služeb v rámci PLS a poskytování služeb praktického lékaře pro registrované pacienty, popřípadě i na třetí pro výkon činnosti zdravotnické asistence při pracovních, sportovních či společenských akcích?

 

Odpovídá: Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

„Podle zákoníku práce, konkrétně podle § 34b odst. 2, lze mít u jednoho zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů, tj. uzavřeno více pracovních smluv (PS), dohod o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ), ale to za splnění následujících podmínek:

  1. práce, která je pro zaměstnavatele vykonávána podle jednotlivých smluv, nesmí být v těchto smlouvách stejně druhově vymezena – jinými slovy, musí se jednat o jinou náplň práce, a
  2. druh práce podle jedné smlouvy nesmí být pouze „doplňkem“ k druhu práce podle smlouvy druhé.

Co se týče druhově stejného vymezení - určení, zda se ještě jedná o stejně druhově vymezené práce (a tedy zákaz souběhu) je velmi individuální a záleží na posouzení každého jednoho konkrétního případu. K tomu je třeba nad rámec výše uvedeného dodat, že posuzování druhu práce se vztahuje jak k tomu, který je uveden ve smlouvě, tak i k tomu „reálnému“, tedy ve vztahu k činnosti, kterou zaměstnanec reálně vykonává. Jako příklad, kdy je souběh možný lze uvést např. když zaměstnanec na základě jedné PS pracuje jako prodavač a na základě druhé PS jako uklízeč.

Ve Vašem případě je ke zvážení, zda je dán dostatečný rozdíl mezi „pracovnělékařskými službami“ a činností praktického lékaře. Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o poskytování zdravotních služeb, lze předpokládat, že podmínka dostatečné odlišnosti by zde spíše splněna nebyla. Opět však uvádíme, že toto nelze vzhledem k relativní obecnosti dotazu určit s jistotou. Co se týče činnosti spočívající ve zdravotnického asistenci, toto opět záleží na okolnostech konkrétních případů, zde ale lze říci, že podobnost s prvními dvěma činnostmi (které pravděpodobně do dvou pracovních poměrů vydělit nelze) zde pravděpodobně bude menší a z tohoto důvodu by se mohla nabízet možnost provádění této činnosti kupř. na základě DPP (v případě, že by tato činnost byla prováděna „nárazově“ v celkovém rozsahu nepřekračujícím 300 hodin za rok. Opět však zdůrazňujeme, že se nejedná o závazné posouzení, které je možné provést až v návaznosti na znalost konkrétních okolností.

Nad rámec výše vedeného je třeba upozornit, že v případě souběhu více pracovních poměru na základě PS musí tyto dvě PS dohromady pokrývat maximálně jeden plný úvazek – souběhem pracovních poměrů tedy nelze zavázat zaměstnance ve větším rozsahu, než v jakém může být zaměstnanec maximálně zavázán na základě jedné PS (tj. jedna PS by např. pokrývala 40 % z plného úvazku a druhá 60 %). Dále je vždy třeba striktně dodržovat zejména povinné doby odpočinku mezi jednotlivými směnami.“