Aktuality

Lékárníci se mohou podíle na snížení KV rizika

21. 4. 2016

Mnoha pacientům s kardiovaskulárními (KV) riziky se nedostává optimálního poradenství, medikace ani monitorace. Několik menších studií již prokázalo, že činnost klinických farmaceutů v rámci strategie snižování KV rizik je efektivní.

Nyní kanadští vědci v široké a komunitně založené studii posuzovali efekt programu managementu farmakoterapie vedeného farmaceuty u 723 vysoce rizikových pacientů (průměrný věk 62), kteří měli ≥1 nekontrolovaný KV rizikový faktor (84 % s hypertenzí, 83% s dyslipidémií, 79% s diabetem, 27% kuřáků). Pacienti byli randomizováni do ramene s běžnou péčí nebo s protokolární péčí poskytovanou přímo farmaceuty, která zahrnovala například vyhodnocení rizikových faktorů, poradenství a edukaci i tříměsíční monitoring. Veškerou péči přitom lékárníci komunikovali s rodinnými lékaři sledovaných pacientů. Průměrná výchozí hodnota 10letého KV rizika byla u obou skupin kolem 26 procent. Po třech měsících však došlo k signifikantní diferenciaci a v intervenční skupině se dosáhlo průměrného rekalkulovaného rizika 20,5 % oproti 25,9 % ve skupině s obvyklou péčí. U významně více pacientů intervenční skupiny bylo dosaženo stanovených cílů pro každý hodnocený rizikový faktor. Z uvedeného vyplývá, že pokud se  pacientům věnuje i lékárník, může u nich dojít ke snížení kardiovaskulárního rizika.

Autor: MUDr. Jan Činčura