Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

cookies

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Tuto internetovou stránku (dále jen "Stránku") provozuje společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646 (dále jen „společnost Teva“ nebo „společnost“) a její přidružené společnosti. Seznam všech přidružených společností společnosti Teva lze najít na stránce: http://www.tevapharm.com.

Na společnost Teva se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazuje prostřednictvím osobních zájmen "my", "nás" a "naše“ (v příslušném gramatickém tvaru).

1. Rozsah prohlášení o ochraně osobních údajů a používaní souborů cookies

 1. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje získávané prostřednictvím Stránky. Popisuje se v něm způsob používání vašich osobních údajů a také vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, včetně práva na namítání vůči některým aspektům zpracovávaní, které provádíme. Více informací o svých právech a způsobu jejich uplatňování najdete v části "Způsob uchovávaní vašich údajů a vaše práva".
 2. Obsahem naší Stránky mohou být i odkazy na jiné internetové stránky, na které nemáme žádný dosah. Společnost Teva neodpovídá za zásady upravující ochranu osobních údajů, nebo příslušné postupy na jiných internetových stránkách. Můžeme odkazovat i na jiné stránky, které provozuje společnost Teva, nebo její přidružené společnosti a které uplatňují v oblasti ochrany osobních údajů samostatné zásady zpracování osobních údajů. V případě přístupu na tyto internetové stránky prostřednictvím naší Stránky byste se měl/a obeznámit se zásadami ochrany osobních údajů těchto internetových stránek, umožní vám to porozumět, jak vaše osobní údaje získávají, používají a sdílejí.

2. Jak vaše osobní údaje používáme

Získávané osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. abychom s vaším souhlasem:
 1. sledování našich oprávněných zájmů, a to zejména:
 1. plnění smlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy
 2. abychom vyhověli zákonným a regulačním požadavkům, požadavkům v oblasti farmakovigilance a požadavkům na soulad s právními předpisy, zejména abychom dokázali reagovat na žádosti o informace přicházející od státních orgánů.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Společnost může vaše osobní údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím příjemců (ve všech případech pouze pokud to je nutné k plnění jejich funkcí):

 1. našemu personálu (včetně zaměstnanců a externích konzultantů), odborným poradcům a zástupcům;
 2. jiným oddělením a společnostem v rámci skupiny Teva na celém světě;
 3. dodavatelům služeb, kteří vaše osobní údaje pro společnost Teva zpracovávají a kteří jsou vázáni smluvní povinností zacházet s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými a s povinností jejich přiměřené ochrany;
 4. kupujícím, nebo potenciálním kupujícím nabývajícím podnik společnosti Teva, nebo jeho část (a jejich odborným poradcům) a
 5. státním orgánům, regulačním úřadům a orgánům činným v trestním řízení, jak to je nutné pro výše uvedené účely, jak to ukládá zákon, nebo pokud to je nutné v zájmu ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Soubory cookies a podobné technologie pro sledování návštěvnosti stránek

Používání souborů cookies na Stránce

 1. Společnost Teva, spolupracující třetí strany a nezávislé analytické společnosti používají soubory cookies k získávání informací o vás a k ukládání vašich preferencí v online prostředí. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se v případě vaší návštěvy stránky ukládají ve vašem zařízení. Při vaší další návštěvě se tyto soubory odesílají zpět na stránku; je to užitečné, protože to stránce umožňuje rozeznání vašeho zařízení. Více informací o souborech cookies najdete zde: www.allaboutcookies.org.
 2. Společnost Teva, spolupracující třetí strany a nezávislé analytické společnosti používají na Stránce tyto kategorie souborů cookies:
 1. Pokud si přejete odstranit některé soubory cookies, které jsou již ve vašem zařízení uložené, postupujte podle návodu v nastaveních svého internetového prohlížeče, kde najdete pokyny o způsobu vyhledání souboru, nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.
 2. Informace o odstraňování nebo omezovaní souborů cookies lze najít i na adrese www.allaboutcookies.org. Dovolujeme si však upozornit, že odstraněním našich souborů cookies (nebo zakázáním jejich budoucího ukládání) se připravíte o přístup k některým oblastem, nebo vlastnostem a funkcionalitám naší Stránky.


5. Způsob uchovávání vašich údajů a vaše práva

 1. Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případu neposkytnutí osobních údajů může mít dopad na naši schopnost řádně poskytovat služby, zboží, řádně plnit smluvní povinnosti [případně zřídit Váš uživatelský účet].
 2. Pokud není v těchto Zásadách uvedeno jinak, uchováváme všechny informace, které se týkají vaší interakce se společností Teva. Údaje uchováváme po dobu dvou let, nebo v souladu s příslušnou legislativou po dobu nevyhnutně nutnou k dosažení výše uvedených účelů.
 3. Ve smyslu příslušných právních předpisů můžete mít právo požádat společnost Teva o kopii svých osobních údajů, které tato uchovává, o jejich opravu, výmaz nebo o omezení způsobu jejich zpracování, nebo nás můžete požádat o přenos některých z těchto údajů do jiné organizace. Můžete mít také práva namítat proti určitému zpracování. Tato práva mohou být v určitých situacích omezená – například když prokážeme, že zpracování vašich osobních údajů nám ukládá zákon.
 4. Pokud jste ke zpracování svých osobních údajů udělil/a souhlas, smíte jej kdykoli odvolat.
 5. Kontaktujte nás se žádostí o výkon kteréhokoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji. Pokud žijete v Evropě, kontaktujte nás prosím na e-mailovou adresu EUprivacy@tevaEU.com. Pokud žijete v jiném regionu, kontaktujte nás prosím na IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.
 6. Doufáme, že jsme uspokojili veškeré otázky, které byste měl/a ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. V případě jakýchkoli obav souvisejících se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, se obracejte na oddělení společnosti Teva, které odpovídá za ochranu osobních údajů (Data Protection Office) na výše uvedené e-mailové adrese. V případě obav, které se nepovedlo vyřešit tímto způsobem, máte též právo podat stížnost na orgán pověřený dohledem nad ochranou osobních údajů v místě svého bydliště, pracoviště nebo v místě, kde si myslíte, že k porušení zásad ochrany osobních údajů došlo.

6. Přenosy údajů

 1. Společnost Teva podniká v mnoha zemích na celém světě a vaše osobní údaje bude přenášet i do zahraničí, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor a zemí, které neposkytují dostatečnou míru ochrany osobních údajů podle standardů EHP, včetně Izraele a USA. Přenos osobních údajů do Izraele se uskutečňuje na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany osobních údajů v Izraeli. Při přeshraničním přenosu vašich údajů do jiných zemí mimo EHP, společnost Teva používá standardní smluvní doložky, jak je schválila Evropská komise nebo ekvivalentní povahy na základě příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Informace k těmto opatřením si můžete vyžádat od společnosti Teva prostřednictvím e-mailu na adrese: EUprivacy@tevaEU.com.
 2. Údaje shromažďované pomocí souborů cookie pro analytiku jsou uchovávány společností Google. Čtěte více o zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

7. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

 1. V případě jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a používaní souborů cookies uveřejní společnost Teva na této stránce její aktuální znění. Při pravidelných návštěvách Stránky proto budete v každé chvíli vědět, jaké informace/údaje získáváme, jak je společnost Teva používá a na základě jakých okolností je případně sdílíme s třetími stranami.

Datum účinnosti: 20. 01. 2021