Edukace

E-learning připravený společností TEVA vám umožní získat body do kontinuálního vzdělávání. Každý z kurzů, jejichž seznam vidíte níže, je Českou lékárnickou komorou akreditován. Kurzy obsahují vždy jednu odborníkem garantovanou přednášku zpracovanou formou prezentace a interaktivní vědomostní test. Vyhodnocení testu probíhá on-line. Pokud jej úspěšně absolvujete, můžete si okamžitě stáhnout a vytisknout certifikát o absolvování kurzu. Zprávu o zisku kreditních bodů odešleme České lékárnické komoře. Seznamte se s podrobnými pravidly elektronického vzdělávání webu TEVApoint.

Celoživotní vzdělávání farmaceutů probíhá v jednotných tříletých cyklech. V tomto období musí účastník celoživotního vzdělávání získat minimálně stanovený počet bodů, z toho alespoň 20 % bodů z akcí pořádaných, garantovaných nebo uznaných ČLnK. Minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. Vstoupí-li člen do cyklu celoživotního vzdělávání v jeho průběhu a do ukončení cyklu zbývají více než 3 měsíce, musí získat alikvotní počet stanovených bodů. Obdobně to platí v případě mateřské a rodičovské dovolené. Více v Řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory.

Dostupné vzdělávací programy Výuková videa první pomoci Odborná literatura Škola tejpování
název kurzu / autor / garant popis kredity

Kašel

Autor: MUDr. Daniel Groh, Ph.D.

Kašel začíná krátkým vdechem, po němž následuje mohutný výdech. Kašel je však také základním symptomem mnoha onemocnění, a to jak banálních, tak často bývá podceňovaným příznakem velmi závažných onemocnění.

Autorem lekce je MUDr. Daniel Groh, Ph.D., který pracuje v soukromém zdravotnickém zařízení FORTMEDIKA v Praze. Studoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a působil jako lékař a učitel Kliniky otorinolaryngologie 2. LF a Fakultní nemocnice Motol. Od roku 2005 je členem Akreditační komise MZ ČR pro obor ORL a chirurgie hlavy a krku – podobor Dětská otorhinolaryngologie.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2

Familiární hypercholesterolemie

Autor: Mgr. Kristýna Čillíková

Kurz Familiární hypercholesterolemie se opírá především o nové doporučené postupy ESC/EAS pro léčbu dyslipidemií z roku 2019.

Mgr. Kristýna Čillíková v rámci své profese odborné novinářky se od roku 2003 věnuje především preventivní kardiologii a problematice dyslipidemií. Od roku 2014 je místopředsedkyní pacientské organizace Diagnóza FH, z.s. a v roce 2020 se stala ambasadorkou mezinárodní organizace FH Europe. Profesně působí v Medical Tribune.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2

Erektilní dysfunkce

Autor: MUDr. Taťána Šrámková CSc.

Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi muži nad 50 let se vyskytuje u více než poloviny populace, ale není vzácná také u mladších mužů.

Autorkou kurzu je MUDr. Taťána Šrámková CSc., která pracuje na Sexuologickém oddělení FN Brno, kde vede Ambulanci onkologické sexuologie a Ambulanci pro míšní léze. Věnuje se výuce mediků na Urologické klinice 1. LF Karlovy univerzity v Praze a Klinice traumatologie Masarykovy univerzity v Brně. 

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2

Kardiopulmonální resuscitace

Autor: MUDr. Jiří POKORNÝ, Ph.D.

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je metoda, jejímž cílem je oddálení klinické smrti a zamezení nevratného poškození životně důležitých orgánů. Jedná se o nepřímou srdeční masáž a umělou plicní ventilaci, které dočasně suplují základní životní funkce – srdeční činnost a dýchání.

Autorem lekce je MUDr. Jiří POKORNÝ, Ph.D., lékař se specializací anesteziologie-resuscitace a urgentní medicína. Odborný lektor se zaměřením na poskytování neodkladné péče a na praktickou výuku kardiopulmonální resuscitace, lékař s bohatou přednáškovou a publikační činností. 

Video
Vědomostní test

4

Právo pro farmaceuty I.

Autor: Libor Štajer

Právní předpisy v oblasti zdravotnictví
Každá osoba, která vykonává některé ze zdravotnických povolání, ať už se jedná o tradiční povolání lékaře, lékárníka či zdravotní sestry, nebo o některý z nově se etablujících oborů, by měla být dopodrobna seznámena se všemi právními předpisy, které se na její činnost vztahují.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty II.

Autor: Libor Štajer

Základní povinnosti při výkonu povolání farmaceuta s ohledem na platnou legislativu
Farmaceut je při své každodenní činnosti vázán řadou právních předpisů. Orientace v nich nemusí být zcela jednoduchá, a proto přinášíme jejich přehledné členění a vypíchnutí základních právních povinností z nich vyplývajících.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty III.

Autor: Libor Štajer

Soukromoprávní smlouvy při provozování odborné praxe

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Vědomostní test

3

Právo pro farmaceuty IV.

Autor: Libor Štajer


Kritické momenty zpracování osobních údajů dle GDPR při poskytování zdravotní péče
Respekt k soukromí a potřeba ochrany osobních údajů zejména pacientů nutně provází poskytovatele zdravotních služeb při jejich odborné činnosti takřka každý den. Tak jako právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost, má pacient také právo na respekt k soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

Autor kurzu Libor Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva.

Prezentace ke stažení
Souhrnný článek
Vědomostní test

2