Zprávy ČLnK

Lékový záznam pacienta přístupný pro lékárníky od 1. června 2020

29. 5. 2020

    1. 2020 | Po půlroční lhůtě, kdy měli přístup do svého lékového záznamu pouze pacienti, budou moci do lékového záznamu pacienta (LZP) nahlížet i zdravotníci - lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti. Lékárníci tak spolu s ostatními lékařskými profesemi získávají nástroj, díky němuž mohou poskytovat širší poradenství ve farmakoterapii svých pacientů. Česká lékárnická komora z tohoto důvodu vydala již v lednu 2020 Stanovisko k využití lékového záznamu pacienta farmaceutem, které upřesňuje, jakým způsobem mohou lékárníci s LZP pracovat. Zároveň došlo k revizi Doporučeného postupu výdeje tak, aby zahrnoval nově i možnost práce s LZP.
      Česká lékárnická komora vydala na začátku letošního roku stanovisko představenstva ČLnK k využití LZP farmaceutem. Představenstvo ČLnK jej schválilo na svém zasedání 28. ledna 2020. Stanovisko obsahuje výklad zákonných ustanovení týkajících se LZP se zaměřením na nahlížení a způsob zpracování informací. LZP umožňuje pacientovi, lékaři, lékárníkovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, které jsou obsažené v centrálním úložišti elektronických receptů, včetně jejich dalšího zpracování.Nahlížení do LZP je pro lékaře a lékárníky možné od 1. 6. 2020, a to pouze u těch pacientů, kteří neodvolali svůj souhlas s nahlížením do LZP. Pacient má možnost zvolit, že přístup k jeho lékového záznamu bude mít jen jím určený farmaceut.

LZP je ucelený náhled na data, která již v centrálním úložišti elektronických receptů (CÚERp) jsou. Na základě přístupu lékárníka budou tato data (o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích) pouze v danou chvíli sumarizována pro jednoho pacienta a zobrazena v lékárenském informačním systému. Takto sumarizovaná o data se nebudou ukládat ani v CÚERp, ani v lékárenském informačním systému. Po ukončení práce lékárníka s LZP náhled na LZP zmizí. V rámci zobrazení LZP bude existovat provázání mezi předepsanými a vydanými léčivými přípravky. Základním obdobím pro zobrazení LZP budou poslední 4 měsíce, v případě potřeby půjde zobrazit data až za 1 rok (což je maximální období pro zobrazení informací vyplývající z legislativy). Data budou v takové formě, že umožní lékárenským informačním systémům vytvářet různá zobrazení - například chronologicky, nebo abecedně podle názvu léčivých přípravků. Z výše uvedených informací tak mimo jiné vyplývá, že do LZP nebude možné nic zapisovat - LZP se pouze zobrazí a případné poznámky bude možné psát pouze k jednotlivým eReceptům.

Stanovisko představenstva ČLnK 1/2020 definuje, kdy farmaceut do LZP může nahlížet: a) při výdeji léčivých přípravků na základě identifikátoru platného eReceptu b) v rámci osobní konzultace s pacientem

Při výdeji léčivých přípravků vstupuje farmaceut do LZP zejména v těchto případech:

  • podezření na lékový problém,
  • nově předepsané léčivo,
  • nutnost zjištění předchozí medikace,
  • žádost pacienta nebo předepisujícího lékaře.
Pokud farmaceut při výdeji zjistí, že si LZP žádá vyhodnocení, které farmaceut nemůže z časových nebo kapacitních důvodů odpovědně provést, doporučí pacientovi, aby si v lékárně objednal osobní konzultaci za účelem vyhodnocení LZP. Plné znění Stanoviska představenstva komory je přílohou článku.Pracovní skupina pro lékový záznam ve složení M.Bažantová (vedoucí PS), M. Kopecký, M. Hojný, N. Švédová, S. Gregor, H. Šnajdrová, J. Šmíd, J. Maršík v souvislosti s chystaným přístupem lékárníků do LZP připravila aktualizovaný Doporučený postup (DP) pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis. Cílem doporučeného postupu je definovat odborné i administrativní činnosti spojené se základní činností farmaceuta – výdejem (dispenzací) léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis. Dispenzace je nedílnou součástí lékárenské péče a jejím cílem je přispět k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik spojených s užíváním léčivých přípravků předepsaných lékařem. DP popisuje standardní výdej léčivých přípravků, i s ohledem na možnosti nahlížení do LZP. Komunikace s lékařem za účelem doplnění povinných náležitostí receptu, ev. postup lékárníka při nevydání léčivého přípravku, je upravena ve vyhlášce o správné lékárenské praxi, a proto není předmětem tohoto DP. DP byl připravován od konce roku 2019. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho tvorbě i připomínkování, zejména pak Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a České farmaceutické společnosti ČLS JEP prostřednictvím doc. PharmDr. Josefa Malého, Ph.D. Tento doporučený postup schválil v období vynucené přestávky v jednáních představenstva ČLnK z důvodu pandemie COVID-19 prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Plné znění Doporučeného postupu je přílohou článku. Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí Přílohy: Stanovisko představenstva ČLnK Doporučený postup Zdroj: www.lekarnici.cz