Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Zprávy ČLnK

USNESENÍ XXX. SJEZDU DELEGÁTŮ ČLnK

6. 11. 2021

XXX. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 6. 11. 2021 v Praze a přijal následující usnesení

Sjezd vyzývá: 

nově zvolené poslance a vedení ministerstva zdravotnictví, aby ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou

 • realizovali principiální změny odměňování lékárenské péče spočívající v zavedení kombinovaného systému nejpozději od 1. 1. 2023,
 • připravili novelu zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
 • nepodporovali zásilkový výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis přizpůsobený zájmům provozovatelů e-shopů a zároveň vytvořili systém, který při zachování plnohodnotné lékárenské péče umožní výdej léčivých přípravků pacientům i v jejich domácím prostředí,

ministerstvo zdravotnictví

 • k úpravě cenového předpisu tak, aby reflektoval průměrný růst úhrad v ostatních segmentech poskytovatelů zdravotní péče podle úhradové vyhlášky pro rok 2022,
 • aby vedlo Státní ústav pro kontrolu léčiv k řádnému plnění kontrolních povinností vůči výrobcům a distributorům nerespektujícím povinnosti dodávat léčivé přípravky do všech lékáren,

zdravotní pojišťovny 

 • aby písemná ujednání s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků smluvně snižující nejvyšší možnou cenu léčivých přípravků pro konečného spotřebitele pro pojištěnce zdravotní pojišťovny (tzv. smluvní ceny) zveřejňovaly s dostatečným předstihem před nabytím účinnosti a ve strojově čitelné podobě zpracovatelné do lékárenských informačních systémů a respektovaly, že tato ujednání mohou mít vliv jen na smluvní ceny léčivých přípravků dodaných na trh po oznámení ujednání a nabytí jeho účinnosti.

Sjezd bere na vědomí:

 • zprávy mandátové komise z 6. 11. 2021,
 • zprávy o činnosti Představenstva ČLnK, Revizní komise, Čestné rady,
 • zprávu o kontrolní činnosti,
 • zprávu o hospodaření k 30. 9. 2021,
 • zprávu o plnění usnesení XXIX. Sjezdu ČLnK,
 • výrok auditora k účetní závěrce roku 2019,
 • výrok auditora k účetní závěrce roku 2020.

Sjezd schvaluje:

 • návrh představenstva ČLnK, aby se čestnými členy ČLnK stali:
  •   Mgr. Jaroslava Hořanská,
  •   PharmDr. Pavel Grodza,
  •   Ing. arch. Michal Flašar, CSc.,
  •   prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
 • změny Volebního řádu, Licenčního řádu, Organizačního řádu a Řádu pro celoživotní vzdělávání,
 • zprávu o hospodaření za rok 2019,
 • účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2019,   
 • předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženou ztrátou k 31. 12. 2019 ve výši 3 931 503,23 Kč a rozhodl, že tato    ztráta bude vypořádána následovně: ztráta ve výši 3 931 503,23 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let,
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2019,
 • zprávu o hospodaření za rok 2020,
 • účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2020,
 • předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženým ziskem k 31. 12. 2020 ve výši 2 758 046,01 Kč a rozhodl o převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2020 ve výši 2 758 046,01 Kč do nerozděleného zisku minulých let,
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2020,
 • rozpočet na rok 2021 (s rozpočtovanými výnosy ve výši 31,29 mil. Kč a náklady ve výši 30,96 mil. Kč),
 • výši řádného členského příspěvku ve výši 4 000 Kč,
 • rozpočet na rok 2022 (s rozpočtovanými výnosy 39,59 mil. Kč a náklady ve výši 37,67 mil. Kč),
 • realizaci koupě nového sídla a prodej současného sídla na adrese Rozárčina 1422/9, 140 02 Praha 4 za předpokladu, že rozdíl cen obou nemovitostí nepřesáhne 7 milionů Kč.

Sjezd ukládá:

představenstvu ČLnK

 • připravit a realizovat výběrové řízení na firmu, která připraví modely změny odměňování lékáren (Součástí modelací by mělo být rozdělení odměny na fixní část za výdej léčivých přípravků a upravenou obchodní přirážku, oddělení lékárenské a distribuční přirážky, možnost čerpat přiměřenou odměnu za výdej ZÚLP lékárnou.) (představenstvo ČLnK),
 • prosazovat, aby byly léčivé přípravky, které jsou v současnosti označeny vykazovacím limitem „S” a jsou určeny pro samoaplikaci pacientem nebo užívání v domácím prostředí, hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění i při výdeji na recept (představenstvo ČLnK),
 • jednat se zdravotními pojišťovnami o tom, aby písemná ujednání s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků smluvně snižující nejvyšší možnou cenu léčivých přípravků pro konečného spotřebitele pro pojištěnce zdravotní pojišťovny (tzv. smluvní ceny) zveřejňovaly s dostatečným předstihem před nabytím účinnosti a ve strojově čitelné podobě zpracovatelné do lékárenských informačních systémů a respektovaly, že tato ujednání mohou mít vliv jen na smluvní ceny léčivých přípravků dodaných na trh po oznámení ujednání a nabytí jeho účinnosti (představenstvo ČLnK),
 • prosazovat změnu vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, tak aby bylo možné evidovat návykové látky a přípravky elektronicky v lékárenském informačním systému a v rozsahu odpovídajícím evidenci v opiátové knize (představenstvo ČLnK),
 • zasadit se o legislativní ukotvení povinnosti pro registrující orgán vyžadovat osvědčení vydávaná komorou jako povinnou přílohu k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (představenstvo ČLnK),
 • připravit a realizovat výběrové řízení na tvorbu nových webových stránek ČLnK (představenstvo ČLnK),
 • připravit a realizovat výběrové řízení na tvorbu členské evidence ČLnK (představenstvo ČLnK),
 • vytvořit PS, která by zpracovala legislativní návrh na zavedení elektronizace zdravotnictví do praxe, do které budou přizváni zástupci všech provozovatelských organizací a popř. zástupci organizací SÚKL, MZd, zdravotních pojišťoven. (Mgr. Martin Pavlík, OSL Zlín),
 • iniciovat jednání se SÚKL ve věci zdravotnických prostředků tak, aby zdravotnické prostředky vázané na výdej na lékařský předpis měly svůj SÚKL kód a byly označeny v registru zdravotnické prostředky jako vázané na předpis. (PharmDr. Přemysl Císař, OSL Třebíč),
 • prosazovat zavedení jednotných doplatků na léky jako jednu z hlavních priorit ČLnK (Mgr. Martin Kremzer, OSL Šumperk a Jeseník),
 • připravit změnu licenčního řádu §13 bodu 1) písmene i) takto: je-li doba souvislé nepřítomnosti vedoucího lékárníka v lékárně delší než 6 měsíců nahradit dobou 28 týdnů (Mgr. Eva Veselá, OSL Ostrava),
 • uspořádat ples České lékárnické komory v Praze (PharmDr. Kristýna Pilátová, OSL Benešov),
 • komunikovat s výrobci nastavení stejných podmínek pro nákup léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro všechny typy lékáren – jak dostupností, tak cenou (PharmDr. Kristýna Pilátová, OSL Benešov),
 • zveřejnit na webu veškeré podklady (finanční, legislativní a další) v co nejkratší době po vyhlášení termínu následujícího sjezdu bez zbytečných odkladů a zapracovat tento bod do patřičného řádu (Mgr. Milan Čermák, OSL Blansko).

Sjezd zakazuje:

 • aby delegáti Sjezdu v následujících 5 po sobě jdoucích sjezdech diskutovali a hlasovali o zrušení ČČL v jakékoliv podobě (PharmDr. Kristýna Pilátová, OSL Benešov, Mgr. Filip Škarda, OSL Tábor).

Sjezd ukládá:

členům ČLnK

 • zkontrolovat a aktualizovat své údaje v členské evidenci ČLnK (představenstvo ČLnK),

vedoucím lékárníkům 

 • zkontrolovat a ve spolupráci se sekretariátem ČLnK aktualizovat údaje členů ve svých lékárnách v členské evidenci ČLnK (představenstvo ČLnK),

delegátům Sjezdu

 • aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu.

Sjezd rozhodl:

 • o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2022, považuje se XXX. Sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK